Szerkesztőt keres a Látó
A Látó Szépiro­dal­mi Folyóirat ver­seny­vizsgát hir­det szer­kesztői állás betöltésére.
Je­lent­kezési feltéte­lek:

 
– egye­te­mi végzettség;

– ma­gyar nyelvű szépiro­dal­mi tevéke­nység; folyóiratközlések, min. 1 saját kötet (vers, próza, ta­nulmány)

– a román és va­la­mely más ide­gen nyelv ma­gas szintű is­me­re­te;

– szer­kesztői gya­kor­lat írott sajtóban (min. 5 év)

 

 

Je­lent­kez­ni le­het 2017. július 5-ig a Látó szer­kesztőségében na­pon­ta 9-14 óra között.

 
Je­lent­kezéshez szükséges ira­tok: személyi iga­zolvány (máso­lat), egye­te­mi dip­lo­ma (máso­lat), szak­mai önéle­trajz, or­vo­si iga­zolás.

 
A vizs­ga (meg­hall­gatás) időpont­ja: 2017. július 10., délelőtt 10 óra. Helyszíne: Látó szer­kesztősége (Tar­gu Mu­res, str. Tus­nad, nr. 5.)
Ajánlott szak­iro­da­lom: Gyurgyák János: Szerzők és szer­kesztők kézikönyve (Osi­ris, 2005.).

 
A je­lent­kezőtől a kortárs ma­gyar iro­da­lom ala­pos is­me­retét várják el.

 
 
 
 

Megosztás:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter