Hírek >

Hír |

2018. évi Oláh János szerkesztői ösztöndíj
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal bölcsészeknek és alkotóknak az Oláh János szerkesztői ösztöndíj elnyerésére.

 

Az ösztöndíj célja:

 
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a könyv- és folyóirat-szerkesztői pályakezdéshez kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez.

 

Pályázhatnak:

 
Az 1983. január 1. után születettek. Nem nyújthat be pályázatot, illetőleg nem részesülhet ösztöndíjban az, aki az ösztöndíj időtartama alatt központi költségvetési forrásból egyéb művészeti ösztöndíjban (DLA- és PhD-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás, MMA támogatás, Móricz Zsigmond ösztöndíj és MTKK pályázati támogatás…stb.) részesül.

 

Ösztöndíjban részesülhet: legfeljebb 10 fő.

 

Az ösztöndíj időtartama: 24 hónap (2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig).

 

Az ösztöndíj összege: bruttó 200. 000 Ft/hó

 
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.

 

A pályázat nyelve: magyar.

 

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

 
Az ösztöndíj könyv- és/vagy folyóirat-szerkesztői programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített munkatervének tartalmaznia kell:

 
– az ösztöndíjassal együttműködő könyv- vagy folyóirat-kiadó nevét, címét, valamint vezetője nevét és elérhetőségeit. Egy kiadó max. 2 pályázóval működhet együtt. (Kizárólag olyan

minőségi, magas irodalmi és szellemi értéket képviselő intézmények működhetnek együtt az ösztöndíjasokkal, amelyek elsősorban a szépirodalom és a társadalomtudományok területén

tevékenykednek.)

 
– a kiadóval egyeztetett szakmai tervet, programot, koncepciót (max. 3 oldal terjedelemben)

 
– a támogatott időszak szakmai hozadékának főbb várt eredményeit

 

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

 

 1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és a nyilatkozat 1-1 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.alkotomuveszet.hu honlapról)
 2.  

 3. A pályázó szakmai önéletrajza, névvel ellátva, 3 példányban
 4.  

 5. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban
 6.  

 7. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes munkaterv maximum3 oldal terjedelemben), névvel ellátva, 3 példányban
 8.  

 9. Együttműködői szándéknyilatkozat a befogadó kiadótól vagy szerkesztőségtől, melynek mellékleteként cégkivonatuk másolatával vagy egyéb közhiteles okirattal bizonyítják, hogy TEÁOR szerinti tevékenységeik között szerepel a könyvkiadás vagy folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.

 

 

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:

 
1.) Postai úton a MANK-hoz szeptember 15. nap, 16 óráig, a fenti dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.)

 

Postai benyújtás címe:

 
MANK Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.

 

1.) Elektronikus úton, a fenti dokumentumokból összeszerkesztett, egy darab PDF formátumú csatolt fájlt a olahjanos2018-2020@alkotomuveszet.hu e-mail címre 2018. szeptember 15. nap, 16 óráig. (A pályázat óriás file-ként való benyújtása, illetve más weboldalra való feltöltése nem tekinthető érvényes pályázatnak.)

 

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,

 
– hiányos a mellékelt dokumentáció,

 
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

 
– határidőn túl történik a benyújtása.

 

A pályázat elbírálása:

 
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A kuratórium tagjai:

 

 1. Mezey Katalin író, költő, az MMA Irodalmi tagozatának vezetője, Oláh János özvegye
 2.  

 3. Erős Kinga kritikus, esszéista, a Magyar Írószövetség titkára
 4.  

 5. Orbán János Dénes író, költő, a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft Előretolt Helyőrség Íróakadémiájának vezetője
 6.  

 7. dr. Szaniszló Krisztián kulturális tanácsadó, EMMI Miniszteri és Parlamenti Államtitkári Kabinet
 8.  

 9. Szentmártoni János költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke

 

 

A MANK az eredményről a döntést követő 15 munkanapon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

Az értékelés szempontjai:

 
A pályázó szakmai előélete, munkatervének minősége és összetettsége.

 

Szerződéskötés:

 
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program).

 

Az ösztöndíj kifizetése:

 
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően.

 

Beszámolási kötelezettség:

 
Az ösztöndíjasoknak a támogatott időszak teljesítményéről kétszer kell beszámolnia a kuratórium előtt. 2019 augusztusában az elfogadott munkatervének megfelelő részbeszámoló bemutatását kérjük írásban, és a kuratóriummal való személyes konzultáció keretében is, amely tartalmazza az adott időszakban elvégzett munka és feladat leírását, valamint az ösztöndíjas szerkesztésében vagy közreműködésével megjelent kiadványok rövid ismertetőit (max. 3 oldal terjedelemben). Emellett kérjük az ösztöndíjas által az ösztöndíjas időszak első évében írt legalább 6 recenzió vagy kritika bemutatását is.

 

Továbbá 2020 augusztusában az ösztöndíjasnak összegző szakmai beszámolót kell bemutatnia szóban és írásban a két év során végzett tevékenységekről, szerkesztőségi munkákról, valamint, hogy azok mennyiben járultak hozzá az ösztöndíjas szakmai fejlődéséhez. Az írásos beszámolóhoz csatolni kell 1-1 példányt a szerkesztésében megjelent kiadványokból, az ösztöndíjas által az ösztöndíjas időszakban írt legalább 12 recenziót vagy kritikát, valamint a befogadó intézmény rövid szakmai értékelését is.

 

Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

 

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:

 
A nyertes pályázó ösztöndíjas időszakának ideje alatt köteles a szerkesztésében vagy közreműködésével megjelent kiadványokban az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: A szerkesztő az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oláh János szerkesztői ösztöndíjasa.).

 

 

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

 
Név: Jeszenszky Beatrix

Tel.: 36/70/198 2028

E-mail: olahjanos2018-2020@alkotomuveszet.hu