Az emlékezés igazságtörténései
 

 

Kovács Flóra: Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban. Komp-PRESS, Kolozsvár, 2015.

 

 

Kovács Flóra kötetének a címe megtévesztő lehet a szövegkorpusz ismerete nélkül. Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban nem valamiféle hermetikusan elzárt szféráról beszél, épp ellenkezőleg, az egyetemes filozófia nagyjait tekinti alappillérének (Hans-Georg Gadamer, illetve Martin Heidegger), de témájából kiindulva az erdélyi teoretikusokat sem hagyja figyelmen kívül (Orbán Gyöngyi, Bretter György, Pieldner Judit és Cs. Gyimesi Éva).

 

A feltárultság és elrej­tet­lenség oly sokat tárgyalt kérdésköreinek problémáját járja körül a szerző, az idő kérdésköreinek kontextusában, hiszen ezen fogalmak elválaszthatatlansága bizonyított. Első­ként a Kant által érzékenyen összekötött idő, észlelés és ezáltal az emlékezés tematikája tárul elénk. Továbbhaladva a létező(k) megnyíltsága, felfedettsége, valamint az ittlét(jelenvalólét) megnyíltságának témája tisztul le. Majd ehhez kötődik a gadameri továbbgondolás, mely már az elrejtetlenség fogalmával operál, amit a barátság kapcsán az igaz baráthoz, továbbá ahhoz, hogy elrejtetlenség annyit jelent: mondani, amit az ember gondol, azt mondani magáról, ami, annak mutatni magát, ami. A lét lényegére irányuló fejtegetés útját járja, az el-nem-rejtettség megtörténésére összpontosít.

 

A szépirodalom, a költői szó az egyetlen lehetséges működő egész, „a költő képes megidézni a nyelv önbeteljesítését”. A nyelviség kérdése is része a kötetnek, hiszen a szó műalkotása eleve feltételezi a nyelvbenlétet és a lét bennelétét a nyelvben. A kötetből kirajzolódó jelentéshálózat fontos eleme a mű megszólító ereje, illetve az ezáltal indítatott értelemkeresés, és mint ilyen: igazságtörténés.

 

A szerző által válogatott szépirodalmi művek mind műfaji, mind írói szempontból sokszínűek. A kötetben helyet kapnak Balla Zsófia verseinek, Vida Gábor prózájának, Potozky László prózájának, Láng Zsolt regényfolyamának, Vincze Ferenc prózájának, illetőleg Papp Sándor Zsigmond regényének beható, az emlékezés problematikáját körüljáró elemzései.