Demény Péter: Lélekcsönd
2017. június 21-én, szerdán 17.00 és 19.30-tól a ma­rosvásárhe­lyi színház kis­termében Demény Péter ver­sei szólal­nak meg Sa­lat Le­hel előadásában, Márkos Al­bert zenéjének kíséretében. Másnap, 22-én 18 és 20.30-tól ugyan­az a pro­duk­ció Ko­lozsváron, a ma­gyar színházban is meg­te­kint­hető. “Egy költő, egy színész és egy zenész nem vélet­len találkozása”. Alázat, sze­re­lem, el­en­gedés, Is­ten, elmúlás, csönd. A lélek „san­zon­jai”. Szómoz­duló csellósi­ko­lyok. Van va­la­mi, ami összeköthet nem­csak három em­bert, ha­nem jóval többünket.

Leg­inkább talán azo­kat, akik a mély­ben is éne­kel­nek. Utazások mások felé, váltások és változások élet­te­rek és éle­tek között, melyből min­den­ki­nek csak egy van, mégis többet él meg, és többről álmo­dik. Jó lesz ezen este el­merülni a Lélekcsönd(ünk)ben.

Demény Péter – ko­lozsvári származású, számta­lan díjat nyert költő, író, szer­kesztő.

Márkos Al­bert – csel­lis­ta, több film és színházi előadás ze­ne­szerzője. Imp­ro­vi­zatív, kortárs, al­kal­ma­zott és kísérle­ti zenével fog­lal­ko­zik. Szintén Ko­lozsváron szüle­tett.
Sa­lat Le­hel – a Mis­kol­ci Nem­ze­ti Színház színésze. Csíksze­redában szüle­tett, de évti­ze­de­kig Ko­lozsváron élt, játszott, tanított.

A máso­dik előadás után beszélgetés: Vásárhe­lyen Máthé Kincső, Ko­lozsváron Dimény Áron kérde­zi az al­kotókat. A beszélgetést követően Demény Péter de­dikálja Lélek­kabát című kötetét (Lec­tor kiadó, Ma­rosvásárhely 2015)