Hírek >

Hír |

Irodalom a Kolozsvári Magyar Napokon
Ren­ge­teg iro­dal­mi ren­dezvény lesz a 10. Ko­lozsvári Ma­gyar Na­po­kon. Íme egy kis ízelítő, a szer­vező intézmények sze­rint cso­por­tosítva:

 

 
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (EMIL) ren­dezvényei:

 
Au­gusz­tus 22-én a Bul­ga­kov Iro­dal­mi Kávéház és Kultúrbisztróban 16 órától A Ti­szatáj folyóirat szer­kesztőivel, An­nus Gábor­ral, Or­csik Ro­land­dal és Tóth Ákos­sal Karácso­nyi Zsolt beszélget. 17 órától: Vaj­da Anna Noémi Hámo­zot­tak és Döme Bar­ba­ra Nők a cek­ker­ben című no­velláskötetéről Se­restély Zalán beszélget a szerzőkkel. 18 órától pe­dig Lövétei Lázár László Miféle ha­rag című ver­seskötetéről beszélget a szerzővel Papp At­ti­la Zsolt.

 
Au­gusz­tus 23-án, ugyan­csak a Bul­ga­kov­ban, 17 órától: Csen­der Le­ventével beszélget De­me­ter Zsu­zsa. 18 órától Király Far­kas Ha el­fogy a fény című prózakötetéről beszélget a szerzővel Márton Eve­lin.

 
Au­gusz­tus 24-én Csen­der Le­ven­te A különle­ges Me­di­tit­timó ka­land­jai című kötetéről beszélget a szerzővel De­me­ter Zsu­zsa. A helyszín: Élet­fa Családsegítő Egyesület székháza. 21. De­c­emb­rie 1989./​Ma­gyar u. 78. 16 órától: Király Far­kas Sortűz című kis­regényéről beszélget a szerzővel Márton Eve­lin. A beszélgetés helyszíne Ma­gyar­ország Ko­lozsvári Főkon­zulátusa, Főtér 23.

 
A további ren­dezvények ismét a Bul­ga­kov Kávéházban zaj­la­nak (Ino­cen­tiu Micu Klein – Virág/​Búza utca 17). 17 órától Száraz Miklós Györggyel beszélget Papp At­ti­la Zsolt. Helyszín: Bul­ga­kov Iro­dal­mi Kávéház és Kultúrbisztró. 18 órától in­dul a Helyszíni prózaírás adott témára. Meghívot­tak: Csen­der Le­ven­te, Király Far­kas, Márton Eve­lin és Szántai János. Házi­gaz­da: Karácso­nyi Zsolt.

 
Kolozsvár Társaság a követ­kező ren­dezvények­kel vesz részt a 10. Ko­lozsvári Ma­gyar Na­po­kon:

 
• 2019. au­gusz­tus 19, hétfő, 18 óra: Iro­dal­mi beszélgetőest: Fo­dor Sándor (Beszélgetés Sántha At­tilával Fo­dor úr, a bol­dog óriás című, -2018-ban meg­je­lent könyvéről – További meghívott: Kuszálik Péter, a bib­li­ográfia összeállítója). Beszélgetőtárs: Egyed Eme­se. Helyszín: KT székhe­lye, Főtér 22.szám.
• 2019. au­gusz­tus 20, kedd, 17 óra: Ha­vas Ju­dit előadásában: Földes Mária: A séta– mo­nodráma. Beszélgetőtárs: Szabó Zsolt. Helyszín: KT székhe­lye, Főtér 22.szám
• 2019. au­gusz­tus 21, szer­da, 17 óra: Emlékezés Kántor La­jos­ra halálának máso­dik évfor­dulóján. Résztvevők: Balázs Imre József, Buch­wald Péter, Ame­deo di Fran­ces­co, Ke­le­men Hu­nor és Kovács Kiss Gyöngy. Meghívot­tak: családta­gok, barátok és is­merősök. Helyszín, KT székhe­lye, Főtér 22. szám.
• 2019. au­gusz­tus 22, csütörtök, 17 óra: A Ba­rokk Ko­lozsváron – kiállításmeg­nyitó. Kuráto­rok: Horváth László és László Miklós fotóművészek Szer­vező: Ko­lozsvár Társaság, Ma­gyar­ország Ko­lozsvári Főkon­zulátusa Helyszín: Ma­gyar­ország Ko­lozsvári Főkon­zulátusa, előtér
• 2019. au­gusz­tus 23, péntek, 16 óra­kor: Csáky Zoltán: Nyo­mom­ban kék far­ka­sok című kötetének be­mu­tatója. A szerzővel, a Bu­ka­res­ti Ma­gyar adás majd a Duna Te­levízió műsor­ve­zetőjévével és ri­por­terével Szabó Zsolt beszélget. Helyszín: KT székhe­lye, Főtér 22. Szám
• 2019. au­gusz­tus 23, péntek, 18 óra: Ko­lozsvári ker­tek: A “nagy varázsló”: Pa­lo­csay Ru­dolf, a Pa­lo­csay-kert alapítója. Meghívott: Dáné Ti­bor Kálmán. Beszélgetőtárs: dr. T. Ve­ress Éva. Helyszín: KT székhe­lye, Főtér 22. Szám.

 
Az EMKE a Györkös Mányi Emlékházban a követ­kező ren­dezvények­kel ru­kol ki:

 
2019. au­gusz­tus 16., péntek, 10 óra
Kötő József 80 – emlékkon­fe­ren­cia
Köszöntő: Széman Péter, az EMKE elnöke
Meg­nyit­ja: Bar­tha Ka­ta­lin Ágnes, a BBTE Színház és Film Karának ok­tatója
Előadások (elnök: Széman Péter)
10.10: Szép Gyu­la: Kap­csolódások sokféle sze­rep­ben
10.30: Dáné Ti­bor Kálmán: Kötő József és az Új Nézőpont
10.50: Dup­ka György: Az EMKE és a kárpátal­jai szer­ve­ze­tek kap­cso­latáról
11.10: Görföl Jenő: Barátunk, Kötő József
11.30–11.50: vita, szünet
Előadások (elnök: Bar­tha Ka­ta­lin Ágnes)
11.50: Egyed Eme­se: Emlékezzünk színészekről. Házsongárdi séta
12.10: Si­rató Il­dikó: Ko­lozsvár mint színházi főváros
12.30: Koz­ma Éva: Komlóssy Ida láto­gatása Ko­lozsvárott
12.50: Tar Nóra: Ne­velés a színház által
13.10: János Sza­bolcs: A színház mint a (meg­osz­tott) emléke­zet tere. Az erdélyi történe­lem meg­je­lenítése a 18-19. század­ban
15.00: könyv­be­mu­tató: Jákfal­vi Mag­dol­na–Kékesi Kun Árpád–Ungvári Zrínyi Il­dikó (szerk.): Erdélyi ma­gyar színháztörténet. Philt­her-elemzések. Be­mu­tat­ja Ungvári Zrínyi Il­dikó, a KAB Színháztu­dományi Szak­bi­zottságának elnöke és a szerzők
Előadások (elnök: Egyed Eme­se)
16.00: Nászta Ka­ta­lin: Kötő József­fel a ge­ni­us loci, avagy a hely szel­leméről
16.20: Se­bestyén Rita: A tanár alak­ja
16.40: Bar­tha Ka­ta­lin Ágnes: Egy színházi em­ber ha­gyatéka
17.00: Lázok János: Vidám népi játék célok és eszközök dia­lek­tikájáról (Ha­rag György–Hu­nya­di András: Vidám si­rató egy bo­lyongó por­szemért, 1977)
17.20: Ungvári Zrínyi Il­dikó: A színház önvédel­me és nyilvánossága
17.40–18.00: vita, szünet
18.00: Film­vetítés: In me­mo­riam Kötő József (2015). Ren­dező-szer­kesztő: Víg Eme­se; ope­ratőr: Kötő Zsolt; vágó: Miklós Sándor
18.30: Beszélgetés a film al­kotóival
Szer­vező: Erdélyi Ma­gyar Közművelődési Egyesület – EMKE
Társ­szer­vező: Ko­lozsvári Akadémia Bi­zottság Színháztu­dományi Szak­bi­zottsága

 
2019. au­gusz­tus 20., kedd, 17 óra
A 10. Ko­lozsvári Ma­gyar Na­pok ke­retében:
25 éves a Györkös Mányi Al­bert Emlékház – ju­bi­le­u­mi ren­dezvény
Ke­rek­asz­tal-beszélgetés; meghívot­tak: dr. Széman Péter, az Erdélyi Ma­gyar Közművelődési Egyesület-EMKE országos elnöke és Dáné Ti­bor Kálmán, a Művelődés ha­vi­lap főszer­kesztője, az EMKE volt elnöke, a Györkös Mányi Al­bert Emlékház Egyesület alapító elnöke; a beszélgetést Benkő Le­ven­te, a Művelődés ha­vi­lap szer­kesztője mo­derálja
A Györkös Mányi Al­bert Emlékházról szóló do­ku­men­tum­film meg­te­kintése
Az esemény házi­gazdája: Kós Ka­ta­lin, a Györkös Mányi Al­bert Emlékház ve­zetője
Szer­vező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Al­bert Emlékház

 
2019. au­gusz­tus 21., szer­da, 14 óra
Vers­be illő találkozás – in­ter­aktív ver­ses műhely
Meghívott: Jánk Károly költő
Házi­gazdák: Ko­csis Tünde és dr. Széman Eme­se Rózsa
Szer­vező: Őszin­TE vers­színház
Társ­szer­vező és helyszín: EMKE Györkös Mányi Al­bert Emlékház

 
Au­gusz­tus 21., szer­da, 17 óra
Kendőzet­len fel­jegyzések Ko­lozsvárról – Báró Bor­nem­issza Elemérné Szilvássy Ca­ro­la
A Szépmíves Köny­vek c. so­ro­zat új kötetének be­mu­tatója; sajtó alá ren­dez­te és a so­ro­zat szer­kesztőjével, Kovács At­ti­la Zoltánnal beszélget Sze­be­ni Zsu­zsa, a Ba­las­si Intézet Sep­si­szentgyörgyi Központjának igaz­gatója
Közreműködik: Román Esz­ter színművész
Az esemény házi­gazdája: Kós Ka­ta­lin
Szer­vezők: EMKE Györkös Mányi Al­bert Emlékház és Ba­las­si Intézet Ma­gyar Kul­turális Központ Sep­si­szentgyörgy
Helyszín: EMKE Györkös Mányi Al­bert Emlékház

 

Az EME és a Kriza János Néprajzi Társaság szervezésében 2019. augusztus 22-én 17 órától az EME székházában Jakab Albert Zsolt, Keszeg Vilmos és Molnár Bea tartanek előadást: A teleírt Kolozsvár. Az utca mint üzenőfal címmel.

 

 

15. FINNUGOR KONGRESSZUS KOLOZSVÁRON: PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Időpont:2019. augusztus 23., 10:00 – 18:00

Hely:BBTE Bölcsészettudományi Kara / Marianum

Szervező:BBTE Bölcsészkarának Magyar Tagozata, Finnugor Írók Szövetsége

 
 

Tel­jes kínálat a ren­dezvény jól struk­turált, átte­kint­hető honlapján érhető el.