Hírek >

Hír |

Kántor-Láng: Száz év kaland Budapesten
Kántor La­jos–Láng Gusztáv: Száz év ka­land – Erdély ma­gyar iro­dalmáról (1918–2017) című köny­vet mu­tatják be szep­tem­ber 18-án, ked­den 18 órától Bu­da­pes­ten a Petőfi Iro­dal­mi Múze­um­ban.

 
A két le­gendás iro­da­lomtörténész, Kántor La­jos és Láng Gusztáv neve elválaszt­ha­tat­lan a Romániai ma­gyar iro­da­lom 1945–1970 című kézikönyvük nagy hatásától. Iro­da­lomérzékelésünket és kor­szak­fo­gal­ma­in­kat immár közel ötven éve meg­határozzák. Új kétke­zes gyűjteményük ezúttal szub­jektív válo­gatási szem­pon­tok sze­rint készült. Az elmúlt száz év erdélyi iro­dal­mi fo­lya­ma­ta­it, azok fi­gye­lem­re méltó moz­za­na­ta­it vizsgáló, al­kotói portrékat vázoló, műelemző, sőt személyes élménye­i­ket is megszólal­tató írásaik most nem a követ­ke­ze­tes rend­sze­rezés igényével, ha­nem – továbbra is – az érték fel­mu­tatásának céljából szület­tek.

 
Kri­ti­kus visszanézés és friss témák, záródó és nyíló kor­sza­kok, érte­kezés és költői levél: a 2017-ben el­hunyt Kántor La­jos előtt is tisz­telgő köte­tet, nem meg­lepő módon, az első iro­dalomtörténetüket is szakérte­lem­mel kísérő Dávid Gyu­la szer­kesz­tet­te.

 
Résztvevők: Láng Gusztáv, Szörényi László, Markó Béla, Hajdú Áron. Mo­derátor: Boka László