Hírek >

Hír |

Kányádira emlékező Budavári Könyvünnep
A júni­us­ban el­hunyt Kányádi Sándor Kos­suth-díjas költő, író, műfordító emléke előtt tisz­te­leg a 16. Bu­davári Könyvünnep, ame­lyet au­gusz­tus 31. és szep­tem­ber 2. között ren­dez­nek meg a bu­dai Várban. A fesz­tivál díszvendége idén Székely­ud­var­hely, erdélyi írók is be­mu­tat­koz­nak, például Nagy Koppány Zsolt és Far­kas Well­mann Éva.

 
Kányádi Sándor sok évti­ze­des áldo­za­tos és áll­ha­ta­tos tevéke­nységével ren­ge­te­get tett a ma­gyar iro­da­lomért és kultúráért – emel­te ki Nagy Gábor Tamás, a Bu­davári Önkormány­zat polgármes­te­re. Hozzátet­te: a könyvünnep meg­emléke­zik Buda 1686-os vissza­fog­lalásáról, va­la­mint prog­ra­mok­kal – többek között Be­recz András me­se­mondásával – kap­csolódik a Mátyás király-emlékévhez is.
 
Az idei fesz­tivál díszvendége Székely­ud­var­hely – hangsúly­oz­ta a polgármes­ter. A könyvünnep min­den napján ud­var­helyszéki és ka­lo­ta­sze­gi tánco­kat mu­tat be a Boróka Néptánc­együttes, fellép a székelyföldi Evilági Együttes és erdélyi írók is be­mu­tat­koz­nak.

 
Kitért arra is, hogy a fesz­tivál máso­dik napján, szep­tem­ber 1-jén adják át a Bu­davári Tóth Árpád Műfordítói Díjat, ame­lyet idén Tatjána Vo­ronk­ina orosz műfordító nyert el, akit többek között még Kányádi Sándor ajánlott az el­is­merésre.

 
Becz­ner Bar­ba­ra főszer­vező el­mond­ta: a Szentháromság téren ren­de­zett fesz­tiválon idén 22 könyv­ki­adó és hat kul­turális intézmény – a Bu­da­pest Történeti Múzeum, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Ha­gyományok Háza, a Ma­gyar Nem­ze­ti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, és a Ma­gyar Tu­dományos Akadémia Ze­ne­tu­dományi Intézete – mu­tat­ko­zik be. Aki köny­vet vásárol a ren­dezvényen, kar­sza­la­got kap, amellyel ked­vezménye­sen láto­gat­hat­ja a résztvevő intézmények prog­ram­ja­it, kiállításait.

 
A könyv­be­mu­tatók, de­dikálások és író-ol­vasó találkozók mel­lett kul­turális, ze­nei és gye­rek­prog­ra­mok, például középko­ri kézműves játszóház is várja az érdeklődőket. Fellép a Jaz­zi­cal Trió, Sza­lon­na és bandája, Für Anikó, Bognár Szil­via éne­kes, Fabók Man­csi bábszínháza, az Álmo­zug Társu­lat és a Fi­gu­ri­na Bábszínház is – tet­te hozzá.

 
Kányádi Sándor, a nem­zet művésze és Bu­davár díszpolgára tisz­te­letére a Jókai Anna Sza­lon­ban emlékes­tet ren­dez­nek, míg a Virág Be­ne­dek Házban emlékkiállítás várja a közönséget. Szep­tem­ber 2-án, vasárnap a Kaláka ad kon­cer­tet a Szentháromság téren szintén a Kos­suth-díjas szerzőre emlékez­ve.(mti)

 
A részle­tes prog­ram itt ol­vas­ható.