Hírek >

Hír |

Látó Irodalmi Játékok 89: Balázs Imre József könyvbemutatója
 
A Látó iro­dal­mi Játékok 89. kiadásán Balázs Imre József költőt, kri­ti­kust, iro­dalmárt látják vendégül, aki­vel Ezeregy mondat. Kri­tikák a kortárs iro­da­lomról (Lec­tor Kiadó) című könyve kapcsán Demény Péter fog beszélget­ni. Helyszín: Yo­rick Stúdió, Mészáro­sok bástyája, Ma­rosvásárhe­lyi Vár. Időpont: 2018. feb­ruár 28., szer­da, 18 óra.

 

A könyvről: a kötet a szerző 2011 óta so­ro­za­to­san meg­je­lenő tízmon­da­tos kri­tikáiból válo­gat, me­lye­ket válto­za­tos műfajú köny­vekről: vers–, próza–, gyer­mek­iro­dal­mi és iro­da­lom­tu­domány köte­tekről írt, íme néhány a szerzők közül: Tom­pa And­rea, Kovács András Fe­renc, Szabó T. Anna, Vida Gábor, Závada Pál.