Lőrincz György könyvbemutatója Udvarhelyen
Az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány és a csíksze­re­dai Székelyföld folyóirat szer­vezésében 2019. június 6-án, délután 6 órától, a székelyudvarhelyi Polgármes­te­ri Hi­va­tal Szent István termében be­mu­tatátják, Lőrincz György Válo­ga­tott no­vellák című, a Székely Könyvtár so­ro­zat­ban meg­je­lent kötete. A köny­vet be­mu­tat­ja a kötet szer­kesztője: Lövétei Lázár László. A kötet írásaiból fel­ol­vas László Kata színésznő, a Tom­csa Sándor Színház színésze.