No items found.

Elveszett paradicsom? (2)

XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 15. (749.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.

A világgal való kontemplatív eltöltekezés misztikájának és a világ művelésének bibliai gyökerű, a romantika és a felvilágosodás szellemtörténeti alakzataiban kiélezett, dialektikus kettősége nemcsak modern öntapasztalásunk, hanem a természethez való viszonyulásunk számára is meghatározó. A „természet körforgásából kilépett ember”, aki az értelem nélküli világot (természetet) értelemmel ruházza fel, már a keresztény geneológia kontextusában sem egylényegű a természettel. Az embert a világ uralására szólító isteni parancs – „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon” (Mózes 1:18) –, illetve az ember mint nembeli lény első – bibliai kontextusban megfogalmazott – teremtő aktusa – „És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak” (Mózes 2:20) – önmagában is megragadja az ember természethez való viszonyának differenciált valóságát. Úgy tűnik, hogy bár az ember lemondhat a világ aktív alakításáról, azonban magányos sétálgatásainak kontemplatív létmódja csak a természet értelemmel felruházott szerkezetének befogadása révén valósulhat meg. Persze a természetre reflektáló értelmezéseink mégis ennek a kettősségnek a jegyében fogalmazódnak meg, egyszerre tekintve a szabadság és a béke, illetve a rabság és az erőszak metaforájának és valóságának azt.
Ezek között a dialektikus ellentétpárok között éleződnek ki Berszán Zsolt és Ionel Mihai az ember és természet viszonyát tematizáló alkotásai is. A Bomlás Virágai első látásra megragadják ezt a kettőséget, a természetes közeget, és annak komplementer színét (vörös) felhasználó mesterséges alkotásainak (parazitáinak) nyilvánvaló diszharmóniájában. Berszán művében a teremtett anyag sem menekül a születés, a kibontakozás és pusztulás örök körforgásából. „A természet létmódjához” hasonlatosan, vele egylényegűen, a teremtett világ és annak teremtői is az „elő- és utóidő” semmijében vesztegelnek. Bármennyire is eltávolodtunk a természet közegétől, annak bénító ereje, a „pusztulás naftalinos csókja” végül minket is utolér. Felmerül azonban a kérdés: ha ez a felismerés még „a legmagányosabb magányunkban” is elér minket, a művészi reflexió aktusában, melyben „isteni szép lényegükben őrizhetjük elrothadt szerelmeinket”, nem a bomlás színeváltozásának valóságát ragadjuk éppen meg?
Berszán művével látszólag éles kontrasztban áll Ionel Mihai Stabil című installációja. A Barcsay Múzeum kertjével tökéletesen harmonizáló, fából készült antropomorf szobrok a természettel egynemű entitásoknak tűnnek. A természet és ember szintézisében Mihai feloldja azokat az esszenciális különbségeket, amelyek a világ és annak művelője között feszülnek. Ennek azonban ára van, a szobrok szereplői lemondanak „kiválasztott” – Isten képéhez hasonlatos – antropológiai sajátosságaikról. Az embert az „édenkert előtti” állapotba „visszaröpítve” Mihai szobrai azt sugallják, hogy a természet homogén terében feloldódó szubjektum nem a világ értelemmel teli kozmoszának aktív alakítója, hanem pusztán azzal egylényegű tárgya.
Persze az alkotó, a néző és a kritikus befogadói, értelmezői pozíciója révén nem mond le alanyi státuszáról. A természet és az ember szintézisének karizmatikus látványában saját édenkertünk profán eszkatológiája éppen a természet közvetlen megragadásának művészi programjában válik harmonikus valósággá.

Ionel Mihai munkája

Ionel Mihai munkája

Ionel Mihai munkája

Ionel Mihai munkája

Berszán Zsolt munkája

Ionel Mihai alkotása

Ionel Mihai alkotása

Ionel Mihai munkája

Berszán Zsolt munkája

Berszán Zsolt munkájaÖsszes hónap szerzője
Legolvasottabb