No items found.

Az ütem írása

Bretter György esszéiben fel-feltűnő időszemléletek1


találkozásuk egyenrangú felek párbeszéde”2

Bretter György: Temetés ZsögödönMás esélyünk nincs, csak az alkotás. Minden, ami önmagunkká tesz. És csak az tesz önmagunkká, amivel hozzájárulunk korunk arcának kialakításához. Ami összekapcsol bennünket a világgal, azokkal, akik a tettben túlmutatnak habzsoláson, telhetetlen önösségeken, akik a teremtésben összekapcsolódnak, mert nemcsak a mát akarják, hanem mérhetetlenül többet.3

Bretter György: Kronosz, a kegyetlen

A Bretter György esszéiről való írás kapcsán már rögtön definíciós problémákba ütközik a gondolkodó, hiszen a kétségkívül legtöbbet tárgyalt Bretter-esszé, a Temetés Zsögödön esetében (is) felmerül a műfaji besorolás kérdése. Ezt nem egy megnyilatkozó jelzi: Egyed Péter azt állítja róla Tóth László Bretter szépírói kvalitásainak említésére reflektálva, hogy „antológia-nagyságrendű filozófiai esszé. Ez is.”4, Szilágyi Júlia pedig az esszé mellett szólva és diagnosztizálva a szerzőnél egy műfaji váltást a „fortélyos filozófiai beszéd műformájának”5 fellelését veszi észre a korabeli Bretternél. A köztes műfajiságnak engedve a választott esszék taglalása szintén a közöttiség jegyével rendelkezik. Mivel jelen írás az idő különösképpen mítosszal együttes feltűnését szemlézi Bretternél a válogatás sajátosságait tudva emel be szövegeket.

Egyed Péter meghatározáskísérletében ott rejlik az a lényegi mozzanat, amelyet Bretter a filozófia és a mítosz közelítésében felmutat, amely viszont a kép körül összpontosul. Bretter a filozófia „szelídüléséről” beszél, pontosítva képpé, mítosszá formálódásáról. Előtte azonban a mítosz struktúráját a kép logikájaként adja meg.

„[A] filozófia a ráció kívánságában mint óhaj, vágy maga is erkölcsivé válik, a logikai sugallatban maga is metaforává szelídül, a logikai fogalmak szűk körében maga is képpé, mítosszá alakul.”6A filozófia a fogalmak rendbe állításának, azaz a világ megragadhatóságának mítosza közelében található. Bretter precíz, így nem azt mondja, hogy a filozófia modern mítosz, sokkal inkább mellettiséget csempész be: „az antik mítosz a filozófia előtt van, a modern mítosz a filozófia után”7.

A megképzésben (ábrázolásban vagy leírásban, de nem rögzítésben) fellelhető mítosz művészethez sodrása az érdekfeszítő. Az utóbbi révén létrejött harmónia ellentétek pillanatnyi feloldása, ám a keletkezett igazság csak a megképzés igazsága lehet, s nem egy attól független:

„A két dimenzió ellentmondása [a mítosz két dimenziójáé – beszúrás K. F.] elméletileg feloldhatatlan, ellentmondásos összhangjuk megteremtése: művészet./ A mítosz belső harmóniája a harmónia hiányának művészi kifejezése: a művészi kifejezés harmonikus, amit a mítosz kifejez, az a harmónia hiánya.

[…]

[A] mítosz is megszünteti a káoszt, az ember és a világ antagonizmusát, azzal szünteti meg, hogy leírja és művészi harmóniába oldja.”8A művészi kifejezés tehát a harmónia jegyeit bírja, ugyanakkor Bretter szól a „harmónia legendájáról” a Temetés Zsögödönben, amelynek egyik egységében mítosszá alakításról nyilatkozik. E két megjegyzés összeolvasása egy olyan kijelentést eredményez, amely az ellentétek mítosszá gyúrásáról, így azok harmóniába sürgetéséről vall.

„Nagy művészek is a harmónia legendáját teremtették meg, mítosszá változtatták népük alapvető lelki vonásait.”9A Temetés Zsögödönben jegyzett szolidaritás mítosza, az, amelyik a természet és az ember közöttit ábrázolja, az ellentétek párbeszédbe foglalását és a kettő jegyeinek vegyítését, így ténylegesen a találkozást jelenti. A párbeszéd már nem képezhető le a fenségesre, talán ezért nem is jelenhet meg egy ahhoz közeli. Bretter inkább annak fel-nem-tűnését, kezdeti mozzanatainak megvalósulatlanságát érzékelteti: „[e]bben a szolidaritásban semmi sincs a természetbe kirándulók csodálkozásából, azokéból, akik a természet nagyságán és az ember kicsinységén ámuldoznak”10. A fenséges meg-nem-jelenését természetesen egy képlékeny szép-fogalommal „vezeti be”, amely a járulékos széppel, azaz a szépnek és a nak a párbeszédével11 mutat a legtöbb rokonságot.12

A filozófus következetes mítoszfelfogásához, hiszen a mítoszteremtést bemutatva az ellentéteket finoman hozza játékba. A szóhasználatára kell figyelni: reális és irreális határai, az illúzió a reális erővel, a feszültség, amely teremt (és szét is porlaszthatna). Mindez egy időszemlélet leírását segíti elő: „ezért megteremti [a Csíki-medence közössége – beszúrás K. F.] a mítoszt, múltját a szolidaritásban kozmikussá növeszti, valahol a reális és az irreális határán itt, ma, mesebeli erővel éli át azt, amiről oly keveset tud. Nincs illúzió, amely olyan reális erővel hatna, mint ez a történelmi önteremtés, az az óriási feszültség, amellyel ez a nép még saját múltját is létrehozza”.13 Nem órákhoz és naptárakhoz kötött időszámítás működik, egy-egy név és esemény jelzi a múltat − melyre érdemes emlékezni14 − mintha a teremtő erőbe vetett hit melletti állásfoglalás lenne, tanulva a Kronosz-példából, ugyanis már „egyszer” az emberek „az idő kérlelhetetlenségét szidalmazták, és sopánkodva feltalálták az időszámítást, hogy ezentúl ne az időt, hanem az órát szidhassák balsorsukért”15.

A Temetés Zsögödön „narrátorának” utolsó soraiból a mindent átölelő szolidaritás és annak tanulása utáni vágy olvasható ki, csakúgy, mint a megelőző egységekben sejtetett magánya Jackson Pollocknak. Bretter több szinten létrehozza a csíki temetés, közösség, a befogadott népi gótika és a Pollock művészete közötti kapcsolatot, amely az ellentétben is megképződhet az előbbieknél látott módon. A jegyek hasonlósága azonban mutatkozik a közelségben, amely egyrészt a Temetés Zsögödönben a táj és az ember, illetve az emberek egymás iránti szolidaritásában, másrészt a pollocki anyagszemek egymáshoz viszonyított közelségében, továbbá Pollock fizikálisan művön belüli létében, annak terébe lépésében lelhető fel. E vonás tovább is vihető egy másik közös jegyre, az azonnaliságéra: „[e]z a típus éppen ebben az azonnaliságban kerül olyan közel a pollocki eszményhez: a spontán önkinyilvánítás, a kéz gesztusain keresztül megkerüli a magasabb elvonatkoztatásokat, és elmondja a fogalmakon kívül cselekvésben mindazt, amit az életről csak tud”16. Pollock „önmagába mélyen belegabalyodott[sága]”17 és rend utáni sóvárgása nem egyeztethető viszont össze a csíki menetben megbúvó, a „természet ősi rendj[ét]”18 sugalló attribútummal, amely az egyének mindennapjaiban tapasztalható, továbbá a népi gótikus templomok rendjével. Ellenben a gótika és Pollock is „nemzetközi idiómaként” jelenik meg Szilágyi Júlia értelmezésében: „A gótika is, Pollock is nemzetközi idiómaként szólítja meg a rá figyelőket. Azokat is, vagy elsősorban azokat, akik időről időre – úgy mint Bretter, vagy másképp, de – újragondolják provincia és központ viszonyát. Modernitás és hagyomány helyét, valamiféle többirányú folytonosságot a kultúrában. Akik – mint Bretter – nemcsak az Életet, hanem az egyes emberek életét is a filozófiai gondolkodás tárgyává teszik, mi több, »életté változtatják a szorongást«”19.

Bretter parabolái a hagyomány és az újraírás, átírás kérdéskörét vetik fel, ők maguk is átíratok. A mozgást nemcsak tematikus szinten jelenítik meg. Nem is tekinthető véletlennek, hogy Egyed Péter Bretterről szóló nagyobb lélegzetű írását20 Thomas Reid mozgást érintő fejtegetésével21 kezdi. Bretter a Temetés Zsögödönben nagyon jó érzékkel jegyzi az objektivitás és a szubjektivitás egyszerre való érvényesülését22 és a múlt névtelenségét23, míg a Laokoón, a némában24 a sorosra mutatással és megnevezésével, ám a névtelenségben maradással mégis az emlékezésre irányít és előrelépés, mintaadás lehetőségét villantja fel. Ebben található a szolidaritás nyoma. Ikarosznál is jelen van a példaadás. Daidalosz a remekművel beírta nevét, az utókor emlékezni fog rá, de a megelőzést nem ő hajtotta végre, hanem Ikarosz:„Ő maga [Daidalosz – beszúrás K. F.] biztosította nevét remekművével az utókor emlékezetében. Az utókornak azonban példákra is szüksége van, nemcsak remekművekre. A remekművekből megtanulja az időt legyőző emberi tehetséget tisztelni, de az idő legyőzését már nem.”25„A cselekvések új normákat szabnak, Ikarosz válik új horizonttá.”26„Mert Ikarosz döntésével vénebbé varázsolta magát apjánál: időben a jövőt jelenné villantotta, megelőzte önmaga és apja létét.”27Ikarosz valósította meg a legnagyobb lépést, hiszen ő nemcsak önmaga kortársává akart válni (tehát nemcsak a Kronosznál diagnosztizáltakat tudja28), hanem előz, még önmagát is megelőzi. A jelenen ki/túl kell lépni, a mindig mozgás-elve tűnik fel a Kentaurok dilemmájában: „kilépés nélkül a jelen csak anakronizmus, önmaga múltjává ráncosodó időkvantum”29; a kentaur létbe be-nem-ragadás kívánalmával szükséges azonban élni. Brettert az a világ foglalkoztatja, amely a jelené, nem pedig a múlt ölelése, amely a mával jellemezhető.30

E filozófusnál az „ütemteremtők” képében ragadhatók meg azok az alakok, amelyek ténylegesen a saját idő írását, ütemezését teszik vagy vágyják: Ikarosz, Kronosz, Kentaur; s még Hérakleitosznál is fel-feltűnik ez31 a hermodoroszi következtetésekkel, amelyektől ihletettség nem hagyható figyelmen kívül, annak átvétel-jellegével.

A talán egyik legérdekesebb Bretter-szöveg, a Valamikor Silenus őrizte a forrásokat az idő sajátosságait taglalva, az ütemezés mellett szólva figyelmeztet, hogy az emlékezéstől nem tudunk szabadulni, a felejtést a vágyott vagy kevésbé vágyott kategóriába sorolja, hiszen „Silenus karjai nem felejtették el az átlátszóan tiszta melegséget, amely sohasem tapasztalt mozdulatra tanította őket”32.

Jegyzetek

1A jelen írás az NKA Alkotói támogatásának keretében valósult meg.

2Bretter György, Temetés Zsögödön = B. Gy., Itt és mást, vál. Molnár Gusztáv, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1979, 88-99., 94.

3Bretter György, Kronosz, a kegyetlen = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1970, 139-155., 151.

4Egyed Péter, A tiszta kijelentés filozófusa, Kortárs, 2000/3, http://epa.oszk.hu/00300/00381/00034/egyed.htm (Letöltés ideje: 2014. 01. 10.)

5Szilágyi Júlia, Az esszé mint szellemi magatartás, Látó, 2006/10, http://www.lato.ro/article.php/Az-essz%C3%A9-mint-szellemi-magatart%C3%A1s/468/ (Letöltés ideje: 2014. 01. 10.)

6Bretter György, Mítosz? Filozófia?= B. Gy., Itt és mást…i. m., 180-184. 180.

7Uo., 181.

8Uo., 181, 182.

9Bretter, Temetés Zsögödön, i. m., 94.

10Uo.

11Vö ehhez: Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája, ford. Papp Zoltán, Szeged, Ictus, 1997, 121., 147.

12Bretter, Temetés Zsögödön, i. m., 94.

13Uo., 95.

14Hasznos lehet felidézni Jan Assmann elgondolását: „Csak a jelentőségteli múltra emlékezünk, és csak az emlékezetben tartott múlt telik el jelentőséggel. Az emlékezés a jelentéssel felruházás, a szemiotizálás aktusa. […] Mindössze annyit kell a magunk számára tisztáznunk, hogy az emlékezésnek semmi köze a történettudományhoz. Egy történészprofesszortól nem azt várjuk, hogy »megtöltse az emlékezetet, fogalmakat alakítson át és értelmezze a múltat«(64). Ez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy ez a folyamat szüntelenül zajlik. Csakhogy erre nem a történész, hanem a társadalmi emlékezet hivatott(65). Ez utóbbi pedig a történész működésével ellentétben alapvető antropológiai tény. A múlt alaptörténetekre, vagyis mítoszokra fordításáról van szó” = Jan Assmann, A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, ford. Hidas Zoltán, Bp., Atlantisz Könyvkiadó, 2013, 78-79. A 64. belidézet jelölés Assmann-nál: „M. Stürmer, vö. H. U. Wehler 1989.”.

15Bretter, Kronosz, a kegyetlen = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, i. m.,144.

16Bretter, Temetés Zsögödön, i. m., 90.

17Uo., 93.

18Uo., 94.

19Szilágyi Júlia, Az esszé mint szellemi magatartás, i. m.

20Egyed Péter, Tételek egy monográfiához = Bretter György filozófiája, a kötetet összeáll. és a monografikus fejezeteket írta Egyed Péter, Kolozsvár, ProPhilosophia, 2007 (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai X.), 7-161.

21Uo., 9.

22Vö.: „Énjük [a Csíki-medence közössége – beszúrás K. F.] én akar maradni, de személytelen én, nem kavargó egyéni vágyak-érzelmek-akaratok énje, hanem a valamit mindig létrehozó, egyedit teremtő én, objektivitás a szubjektivitásban, önmegnyilvánítás önmegnyilvánulás nélkül.” = Bretter, Temetés Zsögödön, i. m., 91.

23Uo., 96.

24Bretter György, Laokoón, a néma = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, i. m., 124-139.

25Bretter György, Ikarosz legendája = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, i. m., 99-111., 104.

26Uo., 101.

27Uo., 99.

28Vö.: „Az egyénnek is van önálló ideje: véges és meghatározott, de mégis saját idő. Képlékeny és önálló ütemre változtatható. [...] Saját idejének megragadása: az egyén nagy esélye, hogy önmaga kortársává válhasson.” = Bretter György, Kronosz, a kegyetlen = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, i. m., 139-155. 147.

29Bretter György, Kentaurok dilemmája = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, i. m., 111-124., 113.

30Bretter György, Kronosz, a kegyetlen = B. Gy., Vágyak, emberek, istenek, i. m.; Bretter György, Valamikor Silenus őrizte a forrásokat = B. Gy., Itt és mást, i. m., 270-278.

31Bretter György, Hérakleitosz, a filozófus, Hermodorosz barátja = B. Gy., Itt és mást, i. m., 217-226.

32Bretter György, Valamikor Silenus őrizte a forrásokat = B. Gy., Itt és mást, i. m., 270.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb