No items found.

„Ami lent van, az van fent, ami fent van, az van lent”

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 13. (843.) SZÁM – JÚLIUS 10.

Lélegezni, mintha normális volna. Sírás és ordítás, nevetés kettőssége. Önmagunk elvesztése és mederbe terelése. Közben pedig az ismételt atyai tanácsok: Szedd össze magad!


A belépési, beavatási szertartások rituáléja idéződik fel bennem, amint felütöm Kürti Andrea és László Noémi négykezesét, a 2021-ben megjelent Darázsolást. A Darázsolás egyértelmű, bőrsejtekbe beivódó példája a médiumok összhangjának, a vizuális és írott világ alkotóerejének, az ember és a lét komplexitásának. Milyen világba lépünk a Darázsolás lapjain keresztül? Beavatódunk-e a mélyrétegekbe, és ha igen, hová, kihez vezetnek azok? Nagyon emberit, nagyon bensőségest alkotni (írni és rajzolni) különösen összehangolt lélekrezdülésekre reflektáló folyamat.


Amint az a fülszövegből is kiérződik, a mű világát, akárcsak az emberét is, dualitás jellemzi és konstruálja. Oda-visszakapcsolódás kép és szöveg, szöveg és kép között, egyedüllét, magány, életerő és vidámság között. A koronavírus-járvány idején elinduló alkotói projekt érzékenyen tükrözi a külső és belső világok kettősségét és pluralizmusát, a folyton változó, elidegenedő, majd visszatalálást remélő törekvéseket, a csendet és a hiányokat. Mindezt úgy, hogy a reménykedés és az életbe vetett hit mintha mindvégig kúszna-mászna, olykor lapulna, máskor felbukna, de összekötő kapocsként jelenne meg a művek között. Talán a folyton mozgásban, átalakuló holdban érhető ez tetten, amely visszatérő, konstans eleme az illusztrációknak, s amely kötetzáróként kitisztult égen ringatózik a maga teljességében – közege a csend, közege az abszolút, az örökkévalóság („A Holdat nézd / Ég óceán hajósát, / ringatja csönd és / örökkévalóság”, Három, 95.).


A kötetkompozíció dualitása egyrészt a szöveg-kép számbeli egyenrangúságában, másrészt pedig a térelrendezésben is megmutatkozik, a párbeszédre hívó rajz vagy vers ugyanis mindig a kötet bal oldalán található. Hömpölygő felfedezőutat, ide-odatekintgetést kínál ez a fajta párbeszédesség. A természetközelség, a szürrealista és groteszk alkotásmód, az elvágyódás és a légiesség szervezi Kürti Andrea rajzait. Sötét alapon nő, virág, madár, ház, ég és föld. A természet és annak hiánya, mint az élő és a holt, mint a lehetőség és a lelki rabság jelenik meg. A koronavírus-járvány időszakára (is) jellemző bezártságérzés, a betonmonstrumok köré és közé szerveződő életek fojtogatóak, ezt boncolgatva pedig mintha négy fordulatból álló párbeszédet is végigkövethetnénk egy-egy elszórt szöveg-kép párosban: a Vannak vidékek nyitányának és ritmusának parafrázisaként is értelmezhető Virág megállásra, elrévedésre késztet, hisz „Vannak mezők, / ahol nem mész tovább: / százszorszép, vadmák, / szarkaláb” (80.). A természet csendje és bája azonban nem zavartalan: „A rét körül / gubbasztó dombokon / sötétlő aszfalt / színtelen beton” (80.), mindez pedig visszaköszön az illusztráció szín- és formavilágában is: mákszemek hullanak a szürke épületek közé szorult asszony ölébe. A Miről gondolatvilága éppen e köré a masszív formázó anyag köré épül, ám itt még nincs lehetőség a természet lágyságába való belépésre: a várost építő, lelket romboló elemek bezárják a tudatot, megtörik szárnyait: „Bármerre fordultam, épült a fal, / mögötte daruk oszlopaival, / markológépek, kotrók, traktorok / mutatták, miről álmodozhatok” (64.).


A bezártság, a kemény élettelenség mellett kulcsfontosságú az idő kérdése is, amelybe beleszövődnek az önreflexió különböző formái, amelyekkel egy hömpölygő, álomszerű légtérben találkozhatunk. A Gyér világ szürreális hangulatot kelt, képlékennyé válik a megfogható, a hazaérkezés, a lét esendő („az álmodó fellegfoszlányon áll, / fönt s lent között feloldozásra vár”, 23.), egy utópikus, vágyott valóság képe tükröződik a homokóra fentjében és lentjében („a lombok égre omlanak, / a falnak ága-szárnya van”). Az álomidő időtlen, teret ad a szárnyalásnak, bár az álmodó mint kívülálló tekinti a fel-le járkálás folyamatát, miközben a fizikai valóság, „az ébrenlét kevés” (23.).


Az idő mint tájékozódási és észlelési rendszer eggyé válik a térrel, megszűnik köztük a mellérendelő viszony, az idő mint tér lesz jelölője az életútnak, a kezdetek és végek megfogalmazhatóságának. Az „idő udvarán” várakozni (Összhang, 87.) egyfajta önszembesítő gesztus, a tér ugyanis foszlányos, légies, karnyújtásnyira a szürke tömbház a maga összes ablakával, üregével. „Ami lent van, az van fent, ami fent van, az van lent” – idéződhet fel bennünk az Összhangban: „Üregek fent és lent, / előtt, után, / várakozás / az idő udvarán” (87.). Az üregek (üres?) helyek, amelyek összhangban a végekkel és kezdetekkel tudnak nőni, mozogni. Egyfajta életútösszegzés a fehér telihold alatt álló nőalak versszöveggel összehangzó ábrázolásában.


A lepergő idő, az álomszerű, ködös lebegés és az elmúlás átitatja a szürke-fekete színben játszó oldalakat. Ott lappang egy szorító, olykor kapálózó, máskor bele- és megnyugvó lassúságérzés. Egy lépés előre, kettő hátra, bilincsben a szabad akarat, ellehetetlenül a fennmaradás, a „hajnalfolyó lassú, iszapos” (Szembekacagni, 8.), mintha minden az elvesztődést sugallaná, mégis… A mégisekre, az ellenpontozásra, az önerőből elért szinten maradásra fűzhető fel a kötet: a tisztaság és nyitottság, a természetes élet igenlése ad groteszk erőt a szembenézéshez: „[…] küszködni folyton, végül jégre vált / szívvel szembekacagni a halált” (8.).


Darázsolás a lelassult, gyakran kőtömbök, keretek közé szorított, máskor visszájára fordított, pezsgő életdarabok összevarrása, a ránco(láso)k, az élettörténések díszes mozaikozása. Útvonal az énhez. Lassan lépkedő, ugrándozó tánclépés tömbházak feletti képzeletköteleken, ritmus, amely „ég s föld között örökké föl-le jár” (Örökké, 48.), s amelynek rezdülései átívelik a tereket, fogódzókat keresve-remélve a szürke-fekete valóságokban is.


László Noémi – Kürti Andrea: Darázsolás. Gutenberg, Csíkszereda, 2022.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb