No items found.

Artisjus-díj Markó Bélának

2019. feb­ruár 18-án adták át az Ar­tis­jus-díja­kat Bu­da­pes­ten. Az Ar­tis­jus Iro­dal­mi Nagydíj idei kitünte­tett­je Takács Zsuzsa A vak reménny – Összegyűjtött ver­sek című kötetével. Ar­tis­jus Iro­dal­mi Díjban részesült Markó Béla Bocsáss meg, Gins­berg című ver­seskötetéért, Száz Pál Fűje sar­jad mezőknek című kötetéért próza ka­tegóriában, Thom­ka Beáta Remény­ta­pasz­ta­lat című ta­nulmányáért, és Bán Zoltán András Betűtészta című esszéjéért.
Markó Béla a ko­lozsvári Babeș–Bo­lyai Tu­dományegye­tem bölcsészkarán ma­gyar–fran­cia sza­kon ta­nult. 1974-ben sze­rez­te meg tanári dip­lomáját. 1976–1989 között Ma­rosvásárhe­lyen az Igaz Szó iro­dal­mi folyóirat szer­kesztője volt. 1989-től 2005-ig főszer­kesztője volt a Ma­rosvásárhe­lyen ki­adott Látó című iro­dal­mi folyóirat­nak. A Széche­nyi Iro­dal­mi és Művésze­ti Akadémia tisz­te­le­ti tag­ja. A Romániai Írószövetség Ma­rosvásárhe­lyi Fiókjának elnöke. Tag­ja a Romániai Írószövetségnek, a Ma­gyar Írószövetségnek és a Szépírók Társaságának.
„Markó Béla vers­anya­ga a leltározás igye­ke­zetével ve­szi számba egy rosszabb, de mégis szebb remények­re jo­gosító kor elmúlását és egy sza­ba­dabb­nak rémlő je­len ténye­it. Az író nem­csak gon­do­lat­gaz­dagságával, for­mai sokrétűségével, ha­nem ki­sebbségi sors­ban is egye­te­mes szem­pon­to­kat hangsúlyozó látásmódjával, hi­te­le­sen győzi meg az ol­vasót. Költészetében az össz­ma­gyar költészet egyik ma­gas vo­nu­la­ta kezd végle­gesülni” – írja laudációjában Bátho­ri Csa­ba. (A cikk tel­jes ter­je­delmében a www.artisjus.hu ol­da­lon ol­vas­ható)Összes hónap szerzője
Legolvasottabb