No items found.

Mózes Attila posztumusz DIA-tag

Szep­tem­ber 16-án, hétfőn került sor a Di­gitális Iro­dal­mi Akadémia (DIA) 2019. évi tagválasztő gyűlésére a Petőfi Iro­dal­mi Múze­um­ban (PIM). Az ülés kez­detén meg­emlékez­tek a testület idén el­hunyt két tagjáról, Tan­do­ri Dezsőről és Konrád Györgyről.


Mi­vel az új tag választásánál sza­va­zat­egyenlőség ala­kult ki, és az akadémi­ku­sok száma Konrád György pénte­ken bekövet­ke­zett halálával a mi­nimáli­san előírt küszöb alá csökkent, De­me­ter Szilárd­nak, a PIM főigaz­gatójának kez­deményezésére az alap­szabálytól való ese­ti eltéréssel mindkét jelölt: Bari Károly és Fe­rencz Győző is a ta­gok sorába emel­ke­dett. A múzeum ja­vas­latára a posz­tu­musz ta­gok közé válasz­tották Mózes At­ti­la prózaírót, esszéistát. A főigaz­gató is­mer­tet­te és vitára bocsátot­ta a DIA struk­turális bővítésére vo­nat­kozó ter­ve­ze­tet, ame­lyet a résztvevők egy hónap múlva végle­gesíte­nek. (PIM-közelmény)

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb