No items found.

SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum entis: gradatio gratiae. V.

XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 08. (742.) SZÁM – ÁPRILIS 25.

  1. Mind az Ops1 istennő bűvkörében kialakított Opera Optica, mind pedig a sok-keblű és -kábelű Cybele (Kübele) istennő hatáskörébe tartozó Opera Cybernetica gyanánt a mesterségesen létrehozott és a másodfokú létezési szinten kibontakozó , az Elő-Adás, a Re-Prezentáció, a Dráma-Darab mimetikus, színlelő színrevitele, azaz megfelelően érzékelhető és elkülöníthető kromatikai, logikai és drámai Színekbe, Jelenetekbe-Scaenákba való öntése, a dramatikai Opus mint az eltelt és a kiteljesedendő-eljövendő, Terra-i Téridőt örök Jelenné tevő, újra-jelenítő, Re-formáló Adás onto-instrumentális mentőszerepe kivételes metafizikai jelentőségű.


  1. Hisz az teo-teatrális alapvetésű, lét-látványi Opus, a drámai nem egyéb, mint egy interdimenzionális téridő-utazásokat lehetővé tevő -Szer, egy, a Szerző-Rendező által megalkotott-szerzett Szereplőket megelevenítő, összeszerkesztett, Szakrális Szerkezet, amely a Közösség által táplált és újraalkotott Valóság-Másokba és -Másolatokba – a jelenvalósággal párhuzamos, újrateremtett és opponens Re-alitásokba és Re-aliákba (vö. lat. alia, máshol) – vezeti el és be transzhisztorikusan teleportált Látogatóit: a Nézőket, s eképp a mint fókuszolódó Fokozódás, mint a befogadó Közönséget miniatűrizáló, filigránizáló, tároló és előjelző alkotó Társadalom és Társulás, mint transzcendens gyűjtő-Tár és -Tárgy, a mint gyújtó-Tér, mint létezési polinom, mint többes számú és ugyanakkor mint összeötvöződő, mentálisan elmentett, együttes tudattal is rendelkező, struktúrált Eszköz-Entitás a létezés egy sajátságos, a köznapitól eltérő szintjén fog ki- és megnyilakozni.


  1. A színpadi mint vileg létrehozott, para-ontológiai, instrumentális ny – mint élő elemeket processzáló s a Szerző-Rendező-Teremtő által programozott Cyborg-Gólem – belső szerkezete egymással sokrétű kapcsolatban lévő, kidolgozott és egyben dolgozó részekből (vö. lat. res, rei, dolog) épül föl, amelyeket valójában a lét-szinonimikus Színész – vagyis a lek mint mimétikus, színházi természetű, szinesztézikus és szenvedőlegesen szent létszint-szintézis – fluidummechanikai, áramlástani üzemanyagát fölhasználó Szerep-Cyborgok egymáshoz viszonyuló integrált áramkörei ködtetnek fönntartván eme episztemológiai (megismeréstani) Ajándék, ezen, a létezési Aljból a FölFöld felé Föl-szálló Föl-Ajánlás, a merőben áldozati jellegű és természetű Dráma-Darab (vö. rom. dar, ajándék ; a da, ad, ád), Ops Opus-ának a Kiborgját, amely a transz-állapotot kiváltó, transzcendens Transz-Térben alakítja át önmagává, görbíti és hajlítja meg a számunkra még fölfogható, de már alig-alig érzékelhető, négydimenziós Téridőt.


  1. Az Opus Scaenicus, e szellem-alkímiai Kiborg-Kiméra, Szfinx-Kentaur-Szirén-Szatír vagy Gorgó-Medúza puhalemezeit képező Szerszám-tár elemei – a Szereplők – valójában androidok, hisz a szervetlen, elő-írt és a Szerző által a Szereplők hihető hitelessége és pszichoszomatikus föltámasztása végett szerzett-megteremtett szöveg-programokat – a Szó-Szöveg Szövetét, a Textus-Mátrix Test-Teszt-Textúráját, a neurokibernetikus telepátiát mozgosító, fontos fonológiai-fonétikai Fonadékot – a Színész integrálja pszichikailag és fizikailag, s amazt majd Ő szervesíti, majd Ő ülteti át és be a Szereplők kiköltött, biológiai életre keltett, de különben csupán transzcendens létezéssel rendelkező Jellem-Jelmezzel fölruházott, virtuális lényeibe.


  1. De melyek azok a transzcendens Entitások, azok az Energiák, amelyeknek a szinergiája, amelyeknek az exponenciálisan növekvő összhatása, amelyeknek a szerves összeolvadása a Színész lényének az alap-énjével a Színművésszel szinonimikus, a teo-teatrális természetű és mimétikus minőségű Lelket meghatározzák?... Mely lehetőségbeni, Virtuális Virtusok, milyen virilis Erény-Erők adják az Adást és garantálják Gráciákként2 az Elő-Adás szikrázó, szakrális hatását, azaz Sikerét ? ...Milyen Erények, milyen Erők szolgáltatják a Színész, a Lélek számára az Ihletet, az In-Spiratiót, a Spiritus Szirupjának-Szörpjének, a Szellem Szelének, a Lég-Ég lelki be-lélegzését és testi-véri beszívódását?...


  1. Az Actus-okra, felvonásokra darabolható Darab minden Szerepét föltámasztó, alakító mozgató-megjelenítő és adagoló Színész, az Actor, az Animus Animator, a Magister Magicus, a Misztériumok e Mestere azért Szent, mert megszállott Lény, a Színész azért a Scena Szentje, mivel Ő valójában a Révület Révje, az Égből alászálló, Re-i~Ra-i, Repülő Raj – a karnalitást karizmatikussá bűvölő varázsoló, Khá-testű Kháriszok3 – kikötője.


  1. A Hippokritész, a Színész – a Lélek -testű Bű-josának a – testi védő-Ál-Arcát és Auráját alkotó-képező, karnális Káriszok, a genetikai Én-Entitások és őrző-védő Genius-ok szemantikailag föltárt és személyesen is szemügyre vehető, személyesített szereposztása a következő:

Eufroszíné: Öröm, Jókedv, Mulatság

Áglájá: Ragyogás, Dicsőség, Gyönyör

Táliá: Virágzás, Virulás


  1. A testi-lelki, azaz a -, illetve a Ke-testű Kecs Kegyei egymással háromszögelő Fokozódásának – a Gradatio Gratiae-nak – a színészi Maszkja pedig eképp szimulakrizálódhat és piesülhet szerep-szerencsés és emitt talált Talizmánná, minthogy characteristica Charitum est Caritas, vagyis a Kháriszok Szerepe éppen a Szeretet:

Eufroszíné Áglájá

Hippokritész

Táliá

avagy magyarul:

Jókedv Ragyogás

Színész

Virágzás

  1. Fenomenológiai négyzetre-emelésként, gyökvonásként vagy logaritmi­zálás­ként meg ama tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy e három, hermetikus Khárisz, illetve Grácia is Színész: a Múlt mint Mulatság, a Dicséret mint Dicsőség és a Virilitás mint Virulás isten- és színésznői, akik mindvégig a drámai kilenc zsáját szolgálják.
Jegyzetek:1 Ops, Opis, a TeremTermékenység, a szemfényvesztő, fényűző Bőség szabin eredetű római istennője, aki Saturnus-Krónosznak, az Időnek a női párja és a pánhellén Kübele, a latin Rhea alteregója és megfelelője. Ops-ot Ceres Mater és Consiva néven is tisztelték a rómaiak és Ops ünnepségei, az Opaliák (december 19.) ülő helyzetben zajlottak. Ops leányai Ceres, Iuno és Vesta. Saturnus fiai pedig Neptunus, Pluto és Iupiter.2 lat. gratia, ae, készség, kedv, kecs, kedveltség, kellem, megbékélés, bocsánat, hála, népszerűség, szeretetreméltóság, köszönet, barátság, befolyás, hatalom, kegy ; Gratiae, arum, a Báj istennői.3 lat. Charites, um, a Kellem és Kedveltség istennői ; caritas, atis, nagyrabecsülés, szeretet, magas ár.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb