Darvay Tünde: Virtus
No items found.

Van kies szőlőm – Arányossági és hangzásviszonyok, szövegközi összevillanások Csokonai-, Berzsenyi- és Vörösmarty-versekben

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 02. (832.) SZÁM – JANUÁR 25.
Darvay Tünde: Virtus

A semmiből világokat


Csokonai Vitéz Mihály A Magánossághoz című, 1798 és 1802 között az „érző szív” jegyében fogant, de klasszikai előzményeit is vállaló ódája avatott értelmezők szerinti első megközelítésben a magányban megtalált vigasztalásról, második megközelítésben a magányosság és a halál egylényegűségéről, harmadik megközelítésben a magányosság evilági létállapotának és a végső elmúlás örök magányának viszonyáról szól. 


A többféle olvasat többszöri olvasás eredménye. Természetes, hogy ezek egyike sem egyedül érvényes. Annál kevésbé lehet az, mert nem kimerevített „piktúra” és nem kőbe vésett „szentencia” a vers, hanem a befogadói figyelmet szüntelenül mozgásban tartó, meglepően modern alkotás. Szerkezetében sajátos arányú tagolás és kiazmatikus keretbe foglalt folytonosság formai megoldásai fonódnak egybe.


A strófaalapú elsőrendű pozitív aranymetszéssel (7/4) kiemelt, kiáltványszerű sorok korábbi költői magatartás gyökeres átalakulásáról árulkodnak:Tebenned úgy csap a poéta széjjel,

Mint a sebes villám setétes éjjel;

Midőn teremt új dolgokat

S a semmiből világokat.Ezek a sorok nem véletlenül idézik emlékezetünkbe Bolyai Jánosnak apjához írt 1823. november 3-ai levelét, benne a korszakos jelentőségű tudományos felfedezést bejelentő megfogalmazással: „semmiből egy új, más világot teremtettem”.


A vers első részében a strófaalapú másodrendű negatív és pozitív aranymetszés (3/4 és 4/3) a negyedik strófát emeli ki. De csak az újabb vagy valamelyik azt követő olvasás rendjén ismerjük fel, hogy e strófa sorai a tagadás tagadásának a jegyében sugároznak romantikus iróniát:A nagyvilág jótétedet

Nem tudja, s útál tégedet.Mérlegeljük csak: az idézett sorpárban hogyan is csap át egymásba magányosság és halál, öröm és utálat, játék és annak ellentéte?


A negyedik strófa az első rész szimmetriatengelye. A második részben viszont a szimmetriatengely két strófa − a kilencedik és a tizedik – között húzódik. Erre a tengelyre olyan sorok támaszkodnak, amelyek az elmúlást − itt sem véletlenül − leginkább Dsida Jenő lírájára emlékeztetően idézik meg:De ránk mikor szent fátyolid vonulnak,

Mint éji harmat, napjaink lehullnak,

Tisztán, magába, csendesen:

Élünk, kimúlunk édesen

Sőt akkor is, mikor szemem világán

Vak kárpitot sző az halál;

Ott a magánosság setét világán

Behullt szemem reád talál.A magyar nyelv familiáris rétegében az édes és a kedves közeli rokon. Idézhetem hát Dsida Jenő Szökevények a fák közt című, „révedező” verses utópiájából a következő részletet:… Zsongó gallyak

közt, angyalok közt,

készülünk a kedves halálra.S megtoldhatom az idézetet a Csokonaihoz hasonlóan fiatalon elhunyt huszadik századi erdélyi költő Esti teázás című versének második szakaszával:S akkor jövök. Halk nesze sincs

saruimnak, mikor belépek.

Nesztelen moccan a kilincs,

borzadva néznek rám a képek

− Én is teázom, kedvesem… −

mondom lágyan és kedvesen.

A húnyt parázsnak lángja támad.

És felakasztom csendesen

kék sapkád mellé a fogasra

fénylő, mennyei glóriámat.A különböző részek együvé tartozását és belső folytonosságát Csokonai versében a kétszer ismétlődő (engemet–lelkemet) és a rokon hangzású (jótétedet–tégedet, bünteted–kergeted, bölcseket–lelkedet, könnyemet–szenvedésemet) összecsengések sora, a viszonylag nagyobb távolságot átívelő két rímcsokor (ők elő–poéta jő, az érező–falu s mező; szomorkodónak–égi szónak, forognak–zajognak) és a többször elhangzó Áldott Magánosság, valamint az azt alkalmilag felváltó Szelíd Magánosság és Oh kedves istenasszony megszólítás biztosítja. Idevonható a hetedik és a nyolcadik strófát összekötő rímcsokor is, amelynek enjambement-szerű indítása kelti a modernség érzetét: Hív vagy, nem úgy, mint a mai

Színes világ barátai.


Lám, mely zavart lármák között forognak

A büszke lelkek napjai,

Kőről kövekre görgenek, zajognak,

Mint Rajna bukkanásai. –Az első szakasz kezdő sorában felcsendülő és az utolsó szakasz záró sorában visszatérő invokáció, valamint az álom és az öl kiazmatikus sorrendcseréje megbonthatatlanul zárt keretet alkot:Áldott Magánosság, jövel! ragadj el

Álmodba most is engemet;

Ha mások elhagyának is, ne hagyj el,

Ringasd öledbe lelkemet.

Áldott Magánosság! öledbe ejtem

Ottann utolsó könnyemet,

Végetlen álmaidba elfelejtem

Világi szenvedésemet.

Áldott Magánosság! te légy barátom,

Mikor csak a sír lesz örök sajátom.

De ez napom mikor jön el? –

Áldott Magánosság, jövel!A végső invokáció mégsem lezárás, hanem buzdítás az ismételt újraolvasásra, új részletek, új összefüggések felismerésére.


Alább a versépítés említett mozzanatait jelölöm.


A magánossághoz


Áldott Magánosság, jövel! ragadj el

   Álmodba most is engemet;

   Ha mások elhagyának is, ne hagyj el,

   Ringasd öledbe lelkemet.

   Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam,

   Hogy itt Kisasszondon reád találtam.

   E helybe andalogni jó,

   E hely poétának való.


Itt a magános völgybe és cserében

   Megfrisselő árnyék fedez,

   A csonka gyertyánok mohos tövében

   A tiszta forrás csergedez.

   Két hegy között a tónak és pataknak

   Nimfái kákasátorokba laknak;

   S csak akkor úsznak ők elő,

   Ha erre bölcs s poéta jő.


A lenge hold halkal világosítja

   A szőke bikkfák oldalát,

   Estvéli hűs álommal elborítja

   A csendes éjnek angyalát.

   Szelíd Magánosság! az ily helyekbe

   Gyönyörködöl s múlatsz te; ah, ezekbe

   Gyakran vezess be engemet, 

   Nyugtatni lankadt lelkemet.


.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


Te a királyok udvarát kerűlöd,

   Kerűlöd a kastélyokat;

   S ha bévetődsz is, zsibbadozva szűlöd

   Ott a fogyasztó gondokat.

   A félelem s bú a vad únalommal

   Csatáznak ott a tiszta nyúgalommal.

   A nagyvilág jótétedet

   Nem tudja, s útál tégedet.


.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


Óhajtoz a fösvény, de gyötrelemmel

   Goromba lelkét bünteted;

   A nagyravágyót kérkedő hiszemmel

   A lárma közé kergeted.

   Futsz a csatázó trombiták szavától,

   Futsz a zsibongó városok falától:

   Honnyod csupán az érező

   Szív, és szelíd falu s mező.


Mentsvára a magán szomorkodónak

   Csak a te szent erdődbe van,

   Hol bíztatásit titkos égi szónak

   Hallhatja a boldogtalan.

   Te azt, ki megvetette a világot,

   Vagy akinek már ez nyakára hágott,

   Kíséred és apolgatod;

   Magát magával biztatod.

Te szűlöd a virtust, csupán te tetted

   Naggyá az ollyan bölcseket,

   Kiknek határtalanra terjegetted

   Testekbe kisded lelkeket.

   Tebenned úgy csap a poéta széjjel,

   Mint a sebes villám setétes éjjel;

   Midőn teremt új dolgokat

   S a semmiből világokat.


-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 


Oh kedves istenasszony! én is érted

   Gyakorta mint sohajtozom,

   Mert szívemet baráti módra érted,

   Midőn veled gondolkozom.

   Ártatlanul kecsegtetel magadba,

   Nincs tettetés, sem csalfaság szavadba,

   Hív vagy, nem úgy, mint a mai

   Színes világ barátai.


Lám, mely zavart lármák között forognak

   A büszke lelkek napjai,

   Kőről kövekre görgenek, zajognak,

   Mint Rajna bukkanásai. –

   De ránk mikor szent fátyolid vonulnak;

   Mint éji harmat, napjaink lehullnak, 

   Tisztán, magába, csendesen:

   Élünk, kimúlunk édesen.


.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .


   Sőt akkor is, mikor szemem világán

   Vak kárpitot sző az halál;

   Ott a magánosság setét világán

   Behullt szemem reád talál.

   Síromba csak te fogsz alá követni,

   A nemtudás kietlenén vezetni:

   Te lészel, ah! a sírhalom

  Völgyén is őrzőangyalom.


Áldott Magánosság! öledbe ejtem

   Ottan utolsó könnyemet,

   Végetlen álmaidba elfelejtem

   Világi szenvedésemet.

   Áldott Magánosság! te légy barátom,

   Mikor csak a sír lessz örök sajátom.

   De ez napom mikor jön el? –

   Áldott Magánosság, jövel!Oh, a szárnyas időBerzsenyi Dániel három verse, amelynek arányossági és hangzásviszonyait vizsgálom, a magyar antik mintájú időmértékes verselés strófaképleteinek gyakran idézett példája, az Osztályrészem a szapphói, A közelítő tél az első aszklépiadészi, a Fohászkodás az alkaioszi strófáké. 


Szerkezetükben eltéréseket és rokon vonásokat egyaránt megfigyelhetünk. Az Osztályrészem szerkezete komplexebb: strófaalapú elsőrendű aranymetszései (3/4 és 4/3) a vers szimmetriatengelyén elhelyezkedő negyedik versszakot határolják, s jelzik központi szerepét. A közelítő tél szimmetriatengelye nem kiemel, hanem két egyenlő részre oszt: az első három versszak és a következő három – a most és a hamarosan − közötti átmenetet érzékelteti. A Fohászkodásban a strófaalapú elsőrendű pozitív aranymetszés (4/3) játszik szerepet: a vers első részében elhangzó dicséretet köti össze a második részben elhangzó, tulajdonképpeni fohásszal. 


Az arányos tagolást a keretezés eszközéül is szolgáló szó- és hangismétlések támogatják. Az Osztályrészemben és A közelítő télben a szóismétlések szerepe nyilvánvalóbb. Az Osztályrészem első és negyedik versszakában félsorindító, hetedik versszakában sorindító szóismétlések kereteznek és nyomatékosítanak: „Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben” – „Van kies szőlőm, van arany kalásszal [Bíztató földem…]” – „Essem a Grönland örökös havára, / Essem a forró szerecsen homokra”. A közelítő tél első és második versszakának egy-egy sorában a Nincs szó, ötödik és hatodik versszakának egy-egy sorában az Itt hágy szókapcsolat ismétlődik. Az Osztályrészem félsorai közül négyben is elhangzó te megszólítás szintén keretező és nyomatékosító: „Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe [A heves ifjút!]” − „Csak te légy vélem, te szelíd Camoena!”


Akár az antik időmértékes költészetben, Berzsenyi antik mintát követő időmértékes verseiben is véletlenszerűek a rímek. Mégsem merném állítani, hogy a viszonylag ritkán előforduló rím Berzsenyi klasszikus időmértékes verseinek hangzását merőben véletlenszerűen árnyalja. A közelítő télben, sorbeli elhelyezkedését tekintve, négyféle rímmel találkozunk, a negyedik versszakban félsorrímmel: „Oh, a szárnyas idő – S minden míve tünő”; fonatos rímmel: „Minden csak jelenés; minden az ég alatt, / Mint a kis nefelejcs, enyész”; az ötödik versszakban kezdőrímmel: „Lassanként  – Itt hágy szép”; az ötödik és hatodik versszakban viszonylag távolról összecsengő végrímmel és fonatos rímmel: „Lassanként koszorúm bimbaja elvirít, / Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli / Nektárját ajakam, még alig illetem / Egy-két zsenge virágait. // Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom, / Nem hozhatja fel azt több kikelet soha! / Sem béhunyt szememet fel nem igézheti / Lollim barna szemöldöke!” A Fohászkodás hetedik versszakában szintén félsorrímet találunk: „Bizton tekintem Zordon, de oh nem”. Az Osztályrészem kiengesztelődést sejtető záró versszakában az utolsó előtti és az azt megelőző sor vége párrímben cseng össze: „Essem a Grönland örökös havára, / Essem a forró szerecsen homokra: / Ott meleg kebled fedez, ó Camoena, / Itt hives ernyőd.”  


A három idézett vers rímei szórványosak; az alkalmilag két, sőt három szókezdő hangot is összecsendítő alliterációk viszont átszövik őket. Néhány sort sajátos elrendezésű összecsengések tesznek emlékezetessé: az Osztályrészemben a „Vessen a gzet, valamerre tetszik” sort a v hang hármas összecsengése, A közelítő télben a „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak”, a Fohászkodásban az „[…égi láng] Villáma, harmatcsepp, virágszál [Hirdeti…]” sort a keretező h – h, illetve v v összecsengés; A közelítő tél első versszakának egészét a sorokon végigvonuló (szó belseji és szóvégi l hangzókkal is támogatott) l, illetve le alliteráció: „Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, / Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. / Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok / Közt nem lengedez a Zephyr.”


Az arányos szerkezetekben kitüntetett helyet elfoglaló megfogalmazások az irodalmi művelődés több évezredes ívén elhelyezkedő alkotások megfogalmazásaival csengenek egybe. A közelítő tél „Sem béhunyt szememet fel nem igézheti / Lollim barna szemöldöke!” záró két sora az Íliász Kroniónjának – a görög mitológia Zeuszának, a római mitológia Jupiterének − barna szemöldökét idézi emlékezetünkbe. A Fohászkodás „ott is elszórt / Csontjaimat kezeid takarják” zárlata visszautal Ezékielnek „Az Úr keze fölöttem volt” kezdetű látomására a csontokkal teli mezőről (Ez 37,1−14), és előreutal – hogy csak egyetlen példát említsek – Jékely Zoltán Csontjaimhoz című versére: „Mindig úgy éldegélek, mintha holnap / örökre elaludnék, s álmatag / nézem csontjaim, kik velem loholtak, / s kiket lelkem csúful magukra hagy.” Előreutal az Osztályrészemnek a szimmetriatengelyen elhelyezkedő, központi versszaka is, mégpedig a Boldog, szomorú dalra, Kosztolányi Dezső Berzsenyi ihlette és nem véletlenül klasszikus időmértékes verselésű költeményére (amelynek első sora a Kenyér és bor című kötet címadója): „Van már kenyerem, borom is van, / van gyermekem és feleségem. / Szívem minek is szomorítsam? / Van mindig elég eleségem…” 


Folytatólag a három vers szövegének belső arányait tüntetem fel, valamint ismétlődő szavait és összecsengő szókezdeteit jelölöm, hogy az olvasó maga ítélhessen látvány és hangzás kölcsönös viszonyáról. 


Osztályrészem


Partra szállottam. Levonom vitorlám.

A szelek mérgét nemesen kiálltam.

Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben

Izzada orcám.


Béke már részem: lekötöm hajómat,

Semmi tündérkép soha fel nem oldja.

Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe

A heves ifjút!


Bár nem olly gazdag mezeim határa,

Mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa,

S nem ragyog szentelt ligetek homályin

Tíburi forrás:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Van kies szőlőm, van arany kalásszal

Bíztató földem: szeretett Szabadság

Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől

Kérjek-e többet?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Vessen a Végzet valamerre tetszik,

Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem:

Mindenütt boldog megelégedéssel

Nézek az égre!


Csak te légy vélem, te szelíd Camoena!

Itt is áldást hint kezed életemre,

S a vadon tájék kiderűlt virány lesz

Gyenge dalodra.


Essem a Grönland örökös havára,

Essem a forró szerecsen homokra:

Ott meleg kebled fedez, ó Camoena,

Itt hives ernyőd.

A közelítő tél


Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,

Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.

Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok

     Közt nem lengedez a Zephyr.


Nincs már symphonia, s zöld lugasok között

Nem búg gerlice, és a füzes ernyein

A csermely violás völgye nem illatoz,

     S tükrét durva csalét fedi.


A hegy boltozatin néma homály borong.

Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.

Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:

     S most minden szomorú s kiholt.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepűl,

S minden míve tünő szárnya körül lebeg!

Minden csak jelenés; minden az ég alatt,

     Mint a kis nefelejcs, enyész. 


Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,

Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli

Nektárját ajakam, még alig illetem

     Egy-két zsenge virágait. 


Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom,

Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!

Sem béhunyt szememet fel nem igézheti

     Lollim barna szemöldöke!


Fohászkodás


Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,

Csak titkon érlelke ohajtva sejt:

    Léted világít, mint az é

        Nap, de szemünk bele nem tekinthet.


A legmagasb menny s aether Uránjai,

Mellyek körülted rendre keringenek,

    A láthatatlan férgek: a te

        Bölcs kezeid remekelt csudái.


Te hoztad e nagy Minden ezer nemét

A semmiségből, a te szemöldöked

    Ronthat s teremthet száz világot,

        S a nagy idők folyamit kiméri. 

Téged dicsőit a Zenith és Nadir.

A szélveszek bús harca, az égi láng

   Villáma, harmatcsepp, virágszál

        Hirdeti nagy kezed alkotásit.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!

Majdan, ha lelkem záraiból kikél,

    S hozzád közelb járulhat, akkor

        Ami után eped, ott eléri.


Addig letörlöm könnyeimet, s megyek

Rendeltetésem pályafutásain,

    A jobb s nemesb lelkeknek útján,

        Merre erőm s inaim vihetnek.


Bizton tekintem mély sirom éjjelét!

Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,

    Mert a te munkád; ott is elszórt

         Csontjaimat kezeid takarják.Mire virradsz te még?

 

Vörösmarty Mihály talán legutolsó, teljes értékű versnek elfogadott töredéke 1855-ből, Babits Mihály Memento című, talán legelső – amint maga nyilatkozik róla – „valamirevaló” verse fél évszázaddal későbbről, 1906-ból való. Találkozhatott a két vers egymással? A kérdésben rejlő állítás igazolása végett több elemző megközelítése nyomán veszem szemügyre Vörösmarty Mihály Fogytán van a napod...  kezdetű alkotását.


A Vörösmarty-vers tizennyolc rövid sorában jól érzékelhető feszültség vibrál. Ez indokolja a feltételezést, hogy az aranymetszés az alkotás felépítésében kitüntetett szerepet játszik. Meghatározónak a soralapú elsőrendű pozitív aranymetszés (11/7) tűnik, amelynek szintjén a következő sorpár olvasható: „Szegény magyar költő, / Mire virradsz te még?” De jut szerep a két másodrendű negatív, valamint a harmadrendű pozitív aranymetszésnek is. A másodrendű negatív aranymetszések (4/7 és 3/4) a verset indító és záró négy-négy sort határolják, s kiemelik a „Véred megsürűdött” állítást, valamint a „Lesz-e még hajnalod?” költői kérdést. A harmadrendű pozitív aranymetszés szintjén (4/3) a visszatérő anaforikus fogalmazás vonja magára a figyelmet: „Fogytán van erszényed, / Fogytán van a borod”. Ezek a sorok más előjellel ugyan, de hasonló érzelmi töltettel visszautalnak Berzsenyi Dániel „Van kies szőlőm, van arany kalásszal [Biztató földem]”, és előreutalnak Kosztolányi Dezső „Van már kenyerem, borom is van megfogalmazására.


Töredék vagy egész? Lehet-e teljes értékű, ha töredék? Ezekre a kérdésekre a fentiekben már benne a válasz. A vers ritmikájára rákérdezve azonban bizonytalanabb vagyok. A sorok közül ugyanis hétnek jambusi, további hétnek trocheusi a ritmusa, négy pedig csak ütemhangsúlyosként értelmezhető. Nos, annak ellenére, hogy az ötödik sorban van egy trocheusi értelmezést kifejezetten támogató költői licencia („Véred megsürűdött”), bizonyára helyesebb valamennyi sort ütemhangsúlyosnak tekintenünk. S aligha véletlen, gondolom én, hogy a tizennyolc sor közül aranymetszéses arányban tizenegynek 3/3, hétnek pedig 4/2 az ütembeosztása. A vers rímelésében is van egy elbizonytalanító mozzanat, mégpedig éppen az elsőrendű pozitív aranymetszés szintjén. Azt kellene mérlegelnem, hogy az itt kiemelt „Mire virradsz te még?” sor rímel-e – ahogyan másokkal együtt magam is gondolnám – a következő, „Van-e még reménység” sorral. Az összecsengés azonban erőtlen, s a versnek, mint megállapítható, egyébként csak a páros sorai rímelnek. Ha ez igaz, a „Mire virradsz te még?” megfogalmazás két meglehetősen távoli sorral – „Fogytán van szerencséd”, „Nincs ahova tennéd” − cseng össze, s rímelésének rendbontó volta még inkább magára vonja a figyelmet.


Akár a látszólagos töredékesség vagy ritmikai bizonytalanság, a rendbontó rímelés is eszköz. Eszköz, amely a többi közt a „Mire virradsz te még?” sor és az „Oh, csal az ember élete! / Ki tudja, mi nem ér?” sorpár tartalmi-intonációs összevillantásával teszi lehetővé Vörösmarty Mihály Fogytán van napod… kezdetű és Babits Mihály Memento című, Heinrich Heine ihlette, Chevy Chase ritmusú versének fentebb említett találkozását.[Fogytán van a napod…]


Fogytán van a napod,              x

Fogytán van szerencséd,         a

Ha volna is, minek?                 x

Nincs ahova tennéd.                 a

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Véred megsürűdött,                  x

Agyvelőd kiapadt,                    b

Fáradt vállaidról                     x

Vén gunyád leszakadt.             b

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Fogytán van erszényed,           x

Fogytán van a borod,              c

Szegény magyar költő,              x

−−−−−−−−−−−−−−−−−

Mire virradsz te még?   a

Van-e még reménység,               x

Lesz-e még hajnalod?                c

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Férfi napjaidban                         x

Hányszor álmodoztál,                 d

Büszke reményekkel                    x

Kényedre játszottál!...                 d

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb